Nieuw Vlaams woninghuurdecreet

Het Vlaams woninghuurdecreet vanaf 1 januari 2019


Voor huurovereenkomsten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2019 zijn er veel wijzigingen op til.
Het nieuwe decreet regelt de rechten en plichten voor huurder en verhuurders van woningen die tot de hoofdverblijfplaats van de huurder dienen. Ook vakantiewoningen, tweede verblijven en studentenkamers behoren tot de term ‘woningen’ indien de huurder er (gedeeltelijk) zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Immo VL informeert u over de belangrijkste wijzigingen.

Minimale kwaliteit woningliving
Het afleveren van een conformiteitsattest, dat niet ouder is dan 3 maanden voor de aanvang van de huurovereenkomst, bevestigt dat de woning aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit beantwoord.
Wanneer de woning niet aan de minimale kwaliteit voldoet bij het afsluiten van de overeenkomst, kan het contract nietig verklaard worden waardoor reeds betaalde huurgelden terug gestort worden aan de huurder. Er kan evenwel een bezettingsvergoeding worden opgelegd door de rechter.
Enkel wanneer er een renovatieovereenkomst wordt gesloten, mag de woning in slechtere staat zijn. De huurder betaalt dan een lager huurbedrag in ruil voor renovatiewerken die normaal ten laste van de verhuurder zijn.

Contract van korte duur
Een contract met een looptijd van maximum drie jaar kan door de huurder op elk moment opgezegd worden. Hier hangt wel een opzeggingstermijn van drie maanden aan vast. De huurder is ook een vergoeding van 1,5; 1 of 0,5 maand verschuldigd, afhankelijk van het jaar waarin de huur eindigt (resp. 1°, 2° of 3° jaar).

Wanneer het huurcontract niet tegen de einddatum wordt opgezegd, wordt dit omgezet in een woninghuur van negen jaar. Het kortlopend contract kan ook tegen dezelfde voorwaarden worden verlengd zolang een maximum totale duurtijd van drie jaar niet overschreden wordt.

Een negenjarige huurovereenkomst
De opzegmogelijkheden van de verhuurder worden beperkt. Een opzeg voor persoonlijke bewoning kan nog steeds mits naleving van de voorwaarden.

Een opzeg voor grondige renovatie kan niet meer tijdens de eerste periode van 3 jaar.
Indien huurder en verhuurder de overeenkomst niet opzeggen tegen de eindperiode, wordt de overeenkomst telkens verlengd met drie jaar.

sleutelsNieuwe regels voor samenwonen
Wanneer je huwt of wettelijk gaat samenwonen, wordt de partner nu automatisch medehuurder. Eventuele huurschulden of huurschade, aanwezig voor het huwelijk of wettelijk samenwonen, worden niet overgedragen op de partner. Loopt de relatie op de klippen? Dan kan de vertrekkende huurder nog zes maanden aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de huur.

Feitelijke samenwoners worden nooit automatisch medehuurder. De verhuurder moet hiermee akkoord gaan als ze dit wel willen. Wanneer een medehuurder vertrekt, moet deze een opzeg van 3 maanden respecteren. De vertrekkende huurder is geen opzegvergoeding verschuldigd, maar is nog 6 maanden na het eindigen van de huur hoofdelijk aansprakelijk.
hond
Elke vertrekkende huurder mag een nieuwe medehuurder voorstellen. Wordt deze aanvaard door de verhuurder en de overblijvende huurder, vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende huurder na zijn opzegperiode.

Waarborg van drie maanden huur
De huurwaarborg wordt opgetrokken naar drie maanden huur.
De wijze van samenstelling kan zijn:

1. Geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder (huurwaarborgrekening)
2. Zakelijke zekerheidsstelling (vb Korfine)
3. Ocmw-waarborg
4. Persoonlijke borgstelling (enkel mits expliciet akkoord van de verhuurder)

Duidelijke vermelding van huurprijs met alle kosten en lasten
De verhuurder moet aan de huurder een duidelijke overeenkomst voorleggen. Hierin staan ook de kosten en lasten vermeld. Dit zijn alle kosten die buiten de variabele kosten van water- en energieverbruik vallen.

Wijziging huurprijs tijdens looptijd contract
Indien de verhuurder renovatiewerken uitvoert die de waarde van de woning verhoogt met minimum 10%, kan een aanpassing aan de huurprijs gevraagd worden. Ook voor energiebesparende investeringen geldt hetzelfde. Let wel op dat de werken niet verplicht mogen zijn om de minimumkwaliteit van een woning te garanderen. Een aanvraag tot aanpassing van de huurprijs kan gebeuren tussen de zesde en de derde maand voor elke 3-jaarlijkse periode.

boorKosten kleine herstellingen
De huurder is verantwoordelijk voor kleine herstellingen en herstellingen die nodig zijn door het begaan van een fout van de huurder. Onderhouds- en herstellingswerken door ouderdom en overmacht blijven ten laste van de verhuurder. De overheid heeft een lijst opgesteld die de herstellingen toewijst.

Verzekering voor brand- en waterschade
De verzekering voor brand- en waterschade is zowel voor de huurder als voor de verhuurder verplicht.
De verhuurder moet een verzekering hebben omdat hij aansprakelijk is wanneer er bijvoorbeeld brand wordt veroorzaakt door een gebrekkige elektriciteitsinstallatie.

Beëindigen huurcontract door overlijden laatste huurder
Op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden. Bijkomend is er een wederverhuringsvergoeding van 1 maand huur verschuldigd. De erfgenamen moeten de verhuurder dus nog drie maanden huur betalen. Ze kunnen er ook voor kiezen om de huur verder te zetten.

Plaatsbeschrijving bij aanvang en vertrek
Er moet steeds een omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt worden bij aanvang van de huur.
De kosten moeten gelijk verdeeld worden onder partijen.
Wanneer de huur eindigt, kan zowel de huurder als de verhuurder een uittredende plaatsbeschrijving vragen. Ook nu moeten partijen de kosten gelijk verdelen onder hun, onafhankelijk van wie de uittredende plaatsbeschrijving gevraagd heeft.

Ons team van verhuurexperten staan u met raad en daad bij als u vragen heeft!
schrijven