Vlaamse woningprijzen in 2015 verrassend omhoog

Zowel het aantal transacties (+4,7%) als de prijzen voor woonhuizen (+2,9%) en appartementen (+2,8%) zaten in 2015 in Vlaanderen in de lift, blijkt uit cijfers van de notarissen.

Begin 2015 werd in Vlaanderen de minder interessante woonbonus ingevoerd. Dat leidde tot een piek in het aantal vastgoedtransacties in het laatste kwartaal van 2014. Algemeen werd er toen van uitgegaan dat de volumes zouden terugvallen in 2015 en er niet meer dan een stabilisatie van de prijzen in zat. Vlaanderen zou niet langer de trekker van de Belgische residentiële vastgoedmarkt zijn.

Uit de notarisbarometer blijkt net het tegendeel. Precies de sterke prestatie van Vlaanderen zorgt er voor dat de Belgische woningmarkt voor 2015 kan uitpakken met stijgende volumes en stevig stabiele woningprijzen.

Het afgelopen jaar werd in België gemiddeld 234.699 euro (+0,1%) neergeteld voor een woonhuis. De gemiddelde prijs van een appartement bedroeg 205.148 euro (+1,9%). Bij een inflatie van 0,5 procent op jaarbasis kan men dus gerust zeggen dat vastgoed in 2015 zijn waardevastheid, in het bijzonder voor appartementen, heeft bewezen.

‘In Vlaanderen durf ik op basis van zo’n cijfers toch spreken van een heuse prijsstijging. Met een toename voor woonhuizen van 2,9 procent (van 252.252 euro in 2014 naar 259.642 euro in 2015) en voor appartementen van 2,8 procent (van 203.799 euro naar 209.433 euro) kan je toch niet meer van een prijsstabilisatie spreken. Zeker als er nauwelijks inflatie is’, stelt notaris Bart Van Opstal.

In Wallonië bleef de stijging bij de woonhuizen beperkt tot 0,8 procent (tot 176.709 euro) en was er een daling voor appartementen van 0,3 procent (tot 155.985 euro).

In Brussel daalde de gemiddelde prijs van woonhuizen zelfs lichtjes met 0,2 procent (tot 435.033 euro), maar was er wel een stijging bij de appartementen met 2,9 procent (tot 225.015 euro).


Stevige volumes
Het totaal aantal transacties steeg in België vorig jaar met 6,4 procent. Sinds de lancering van de activiteitsindex door de notarissen is het aantal transacties op een jaar tijd nooit zo sterk gestegen als vorig jaar. Dat is een sterke prestatie, vooral omdat die volume-index al zeven jaar op rij is gestegen.

Met een toe­na­me van het aan­tal trans­ac­ties met 4,7 pro­cent moest Vlaan­de­ren niet on­der­doen voor Brus­sel (+4,8%). ‘In het eer­ste kwar­taal was er door de woon­bo­nus een be­lang­rij­ke te­rug­val ge­weest van het aan­tal trans­ac­ties. Voor­al door de op­val­lend ster­ke zo­mer­maan­den werd die ach­ter­stand in Vlaan­de­ren meer dan goed ge­maakt’, be­na­drukt Bart van Op­stal. Wal­lo­nië no­teer­de een op­val­len­de stij­ging van het aan­tal trans­ac­ties (+10,3%). Maar dat was dan ook een an­ti­ci­pa­tie op de aan­pas­sing van de re­gi­o­na­le woon­bo­nus door het Waals Ge­west.

Veel troe­ven
Een aan­tal eco­no­mi­sche fac­to­ren heeft de ster­ke pres­ta­tie van de wo­ning­markt in 2015 on­der­steund. Het her­stel van de eco­no­mie liet zich steeds meer ge­voe­len. Het con­su­men­ten­ver­trou­wen en het on­der­ne­mers­ver­trou­wen zijn in de loop van 2015 ver­be­terd. De werk­loos­heid is ge­daald (van 8,6 pro­cent in het vier­de kwar­taal van 2014 naar 7,8 pro­cent in no­vem­ber).

De ren­te­voet van hy­po­the­cai­re le­nin­gen met een ren­te­voet en een loop­tijd van meer dan 10 jaar blijft zeer laag (2,91% in no­vem­ber). Jonge ge­zin­nen en vaak ook hun fa­mi­lies doen al het mo­ge­lij­ke omdat ze toch die lage rente zou­den kun­nen mee­pik­ken.

Het aan­tal men­sen dat vastgoed koopt als in­ves­te­ring, neemt ook nog steeds toe. Hun spaar­boek­je brengt niets meer op. Het feit dat het to­ta­le uit­staan­de be­drag op de spaar­boek­jes daalt, be­ves­tigt dit.

In het kader van de ver­grij­zing zijn er ook steeds meer se­ni­o­ren die hun woon­huis ver­ko­pen en naar een ap­par­te­ment over­stap­pen. Het feit dat er re­la­tief wei­nig nieuw­bouw wordt neer­ge­zet (voor­al wei­nig woon­hui­zen) en de de­mo­gra­fi­sche groei in België hoog is, on­der­steunt de prij­zen.

Door de stren­ge­re nor­men wordt nieuw­bouw ook steeds duur­der. Ook dat zorgt voor op­waart­se druk.

2016
Voor 2016 blijft het kof­fie­dik kij­ken.

In het vier­de kwar­taal van 2015 waren er min­der trans­ac­ties (-1,6%) dan in het derde kwar­taal. De prij­zen lagen zowel voor woon­hui­zen (-2,7%) en ap­par­te­men­ten (-1,8%) wel lager dan in het derde kwar­taal. Die kwar­taal­cij­fers zijn wel per de­fi­ni­tie zeer vo­la­tiel.

Al­ge­meen wordt ver­wacht dat de rente in 2016 zeer laag zal blij­ven.


Bron: http://netto.tijd.be/